นโยบายออนไลน์

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

ใช้งานเมื่อ 20 มกราคม 2564

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) ใช้อธิบายว่า บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด (“เรา” หรือ “บริษัท”) และบริษัทร่วม บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) จัดเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์และการให้บริการออนไลน์ของเรา รวมถึง www.Darumathailand.com และเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือการให้บริการออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ (รวมเรียกว่า “ไซต์”) หรือกิจกรรมการตลาดอื่นใด ดำเนินการโดยบริษัท, ผลิตภัณฑ์, ฟีเจอร์ และบริการใดๆ ทั้งหมดทั่วโลก (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยนโยบายนี้ใช้กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ เอเจนซี่ ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ที่อยู่ทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในคำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราถือว่าท่านยอมรับ ให้ความยินยอม และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายนี้แล้ว

ข้อมูลประเภทใดที่ดารุมะเก็บรวบรวม?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมโดยดารุมะ อันอาจรวมถึง:

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านอีกด้วย เช่น:

เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

ในบางกรณี ดารุมะ อาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลอื่น ๆ ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หรือหากข้อมูลอื่น ๆ ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกปฏิบัติโดยเราในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล

ดารุมะ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร?

ดารุมะ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาเพื่อเป้าหมายในการให้บริการ เว้นแต่ท่านให้ความยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเว้นแต่เป็นการใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือเปิดเผยให้แก่ท่านบนไซต์ของเราหรือโดยบริการของเรา เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ดำเนินการและจัดการการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของดารุมะ ของท่าน รวมถึงบัญชีของท่านและการเข้าร่วมโปรแกรมของท่าน การใช้งานไซต์ของท่าน

เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งคำแนะนำหรือข้อความของท่านบนบล็อกหรือบนพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ บนไซต์ของเรา หรือกระทำการใดเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือกิจกรรมอื่นใดบนไซต์ของท่าน

สร้างการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลโดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น จำนวนและประเภทของการซื้อของท่าน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านโปรแกรมของเรา

การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อ บริการของท่าน บัญชี และการเข้าร่วมโปรแกรม การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และการขอข้อมูลของท่าน

การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์กิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของบริษัทในเครือและหุ้นส่วน

ขอคำติชมหรือเข้าทำแบบสำรวจ วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นเพื่อเป้าหมายในการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา รวมถึงป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

ดารุมะ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่?

ดารุมะ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่น ๆ บริการรับส่งจดหมาย หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์) และที่ช่วยเราทำการตลาดให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล) บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานในนามของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลจำเพาะ (ก) เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องเปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ข) เพื่อใช้บังคับสัญญา นโยบายของบริษัท และข้อกำหนดการใช้งานของเรา หรือ (ค) เพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของดารุมะ พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบรรดาบุคคลอื่นของเรา

ในกรณีมีการควบรวม ได้มา การจัดหาเงิน หรือการขายทรัพย์สิน หรือสถานการณ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนทรัพย์สินทางธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด ดารุมะ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาหรือการโอนทราบ

ดารุมะ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยหรือไม่?

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบรรดาประเทศนอกประเทศไทยเพื่อผู้ให้บริการภายนอกของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของเราเพื่อดำเนินการให้บริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา)

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเพียงใด?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี

โดยหลักการ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

อะไรคือสิทธิตามกฎหมายของท่าน และตัวเลือกที่ดารุมะ เสนอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล?

การเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่เราจะจัดหาข้อมูลดังกล่าว

การแก้ไขข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

การลบข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

การจำกัดการจัดเก็บข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เรายุติการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านได้คัดค้านการจัดเก็บข้อมูล และมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นต้น

การคัดค้านการจัดเก็บข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการยืนยัน การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลของเราตามที่ท่านยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

การนำข้อมูลไปใช้ในแพลตฟอร์มหรือระบบปฎิบัติการที่แตกต่างกัน: หากเกี่ยวข้อง ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บให้แก่ท่านในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่านได้ ซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในบางกรณี เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา การดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจจับการฉ้อฉล และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำ ซึ่งอาจไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร?

ดารุมะจัดการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ระหว่างที่เราดำเนินการสนับสนุนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีระบบหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอื่นใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100%

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการดังกล่าว เราจะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนหน้าเพจนี้และเปลี่ยนวันที่ด้านบนของนโยบาย

เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบวันที่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านเข้าไซต์นี้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะแจ้งท่านหากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำถามและคำติชม

เรายินดีต้อนรับคำถาม คำแนะนำ โดยติดต่อเราได้ทาง Facebook : Daruma หรือโทรเข้าร้านในสาขาที่ท่านใช้บริการ

บริษัท ดารุมะ ซุชิ จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ที่ 916 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260